@totoro538 #iou $75 Lei Garden
tapasmania
@tapasmania #iou $106.25 Deacon food
totoro538
@totoro538 #iou $66 Eureka!
tapasmania
@totoro538 #iou $75 Stacks
tapasmania
@tapasmania #iou $25 粽子
totoro538
@tapasmania #iou $25 peanut 粽子
totoro538
@totoro538 #iou $100
tapasmania
@tapasmania #iou $16 Paella seafood
totoro538
@tapasmania #iou $15 dumpling
totoro538
@tapasmania #iou $110 for Bra and chicken scratch
totoro538
@tapasmania #iou $77.04 via @totoro538 for Groceries at 99 Ranch Market
secobarbital
@totoro538 #iou $45
tapasmania
@tapasmania #iou $37 Golden Palace
totoro538
@tapasmania #iou $78 Mizu
totoro538
@totoro538 #iou $113 beef
tapasmania
@tapasmania #iou $150 Donostia
totoro538
@secobarbital #iou $56 via @tapasmania
totoro538
@totoro538 #iou $28 via @tapasmania
secobarbital
@totoro538 #iou $20 donostia
tapasmania
@tapasmania #iou $140 Donostio
totoro538
@tapasmania #iou $15 Emily girl scout cookies
totoro538
@tapasmania #iou $80 foie
totoro538
@tapasmania #iou $18
totoro538
@tapasmania #iou $66
totoro538
@totoro538 #iou $455 Laundry service.
tapasmania
@totoro538 #iou $27. Lunch at Siam Thai.
tapasmania
@tapasmania #iou $30 for camping
totoro538
@totoro538 #iou $23.01616161616.
tapasmania
@tapasmania #iou $32.04 Gokaku lunch
totoro538